چین

افسانه مسمومیت شن نونگ

/emperor-shen-nung

افسانه شن نونگ و کشف این گیاه افسانه ای در فرهنگ چینی ها   Shen Nung Pen Ts'ao Ching