تاریخچه چای

افسانه مسمومیت شن نونگ

/emperor-shen-nung

افسانه شن نونگ و کشف این گیاه افسانه ای در فرهنگ چینی ها   Shen Nung Pen Ts'ao Ching


پیشینه چای در ایران

/tea-history1

تیمانه سعی دارد هر آنچه از همراهی چای در فرهنگ ایرانی وجود دارد در مجموعه وبلاگ های خود به تصویر کشیده و زنده نگهدارد. این مطلب در راستای همین رسالت نوشته شده است. امیدوارم برای شما هم مثل ما جذاب باشد.