قوری

در مورد قوری چدنی بدانیم

/tetsubin

قوری های چدنی غیر از زیبایی به علت حفظ حرارت برای تهیه یک چای مناسب مطلوب مطبوع پیشنهاد میشود.در اینجا دانستنیهای کلی را در مورد این وسیله دم آوری جذاب میخوانیم.