چایکار

جایگاه چای در ایران

/tea-industry

در این مطلب نگاهی آماری داریم به تولید و مصرف چای در ایران و جهان و سهم چای تولیدی ایرانی در تامین چای مصرفی داخلی و سهم کشاورزان و باغداران در پیشبرد و رونق این صنعت .